Aktualności — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku

ul. Ko?cielna 2a, 26. 115 Skar?ysko Ko?cielne, Tel (041)271-40-20, Fax (041) 271-40-20, e-mail: gopskosc@hot.pl

opublikowano w no category — 06-10-2015, 11:00

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku — Kamiennej informuje, iż 1 czerwca 2015r. rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (I) w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życiu.

W miesiącu czerwcu 2015r. do uczestnictwa w projekcie zapraszamy:

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, zarejestrowane w PUP Skarżysko-Kamienna, dla których ustalono I lub II profil pomocy pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem osób które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyżej wymienionym osobom dedykujemy poniższe instrumenty rynku pracy:

 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • prace interwencyjne,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Podpisywanie umów w sprawie wymienionych powyżej form wsparcia nastąpi dopiero po otrzymaniu przez PUP Skarżysko-Kamienna środków finansowych na rzecz realizacji projektu.

Umowy stażowe będą podpisywane na okres 4 m-cy max. do 30.11.2015r. Wnioski o zorganizowanie stażu muszą zawierać deklarację dalszego zatrudnienia w postaci umowy o pracę na okres min. 3 m-cy w wymiarze min. ½ etatu.

Wysokość jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej oraz kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi 20.000zł.

Prace interwencyjne będą podpisywane na okres 6 m-cy z rygorem dalszego zatrudnienia bezrobotnego na okres minimum 3 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby bezrobotne należące do w/w grupy, uprawnionej do uczestnictwa w projekcie  zainteresowane aktywizacją w ramach wymienionych form proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta od dnia 1 czerwca 2015 roku w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.

Regulamin projektu do poprania na stronie www.pupskarzysko.pl

opublikowano w no category — 06-10-2015, 10:50

Za nami spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz trening kompetencji społecznych. W maju uczestnicy projektu „Od marginalizacji do aktywizacji — eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne brali udział w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych, które miały na celu zidentyfikowanie ich predyspozycji zawodowych, pobudzenie motywacji oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości. W ramach projektu zorganizowano:

12 godz. szkoleń z doradcą zawodowym, podczas których poruszono następujące kwestie: —

 • etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • metody poszukiwania pracy,
 • analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań,
 • przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego,
 • analiza rynku pracy.

18 godz. indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (3 h/os) Celem spotkań było odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki.

36 godz. indywidualnego wsparcia psychologicznego (6 h/os) Celem spotkań było podniesienie własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych występujących u osób nieaktywnych zawodowo/bezrobotnych.

opublikowano w no category — 01-28-2015, 12:31

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 2015

Zapraszamy chętnych do udziału w projekcie „Od marginalizacji do aktywizacji — eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne mającym na celu nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

— zameldowane na terenie gminy Skarżysko Kościelne,

— będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy,

— korzystające ze wsparcia GOPS.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym lub pod nr tel. (41) 271-40-20

opublikowano w no category — 01-28-2015, 12:30

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku — Kamiennej informuje, iż w miesiącu lutym dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 2 lutego 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

Wymienione środki dedykowane są priorytetowo dla osób wskazanych poniżej.

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby długotrwale bezrobotne.

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 100 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 5 osób bezrobotnych.

3. Maksymalna kwota na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie 20.000 zł.

4. Wnioski spełniające wymogi formalno-prawne realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl

opublikowano w no category — 01-28-2015, 12:29

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku — Kamiennej informuje, iż w miesiącu lutym dysponuje środkami na aktywizację w ramach:

 • zawarcia umowy o zorganizowanie stażu

Osoby bezrobotne zainteresowane wybraną formą wsparcia proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta od dnia 2 lutego 2015 roku, przygotowującym wspólnie z osobą bezrobotną Indywidualny Plan Działania i współpracującym przy jego realizacji.

Wymienione środki dedykowane są priorytetowo dla osób wskazanych poniżej.

1. Adresatami tej formy aktywizacji są osoby bezrobotne:

 • samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia
 • korzystające z pomocy MOPS lub GOPS
 • powyżej 30 roku życia będące długotrwale bezrobotne

2. Pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane umowy, wynosi: 234 000 zł, która pozwala objąć wsparciem 30 osób bezrobotnych.

3. Wnioski zawierające deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na minimum 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy spełniające wymogi formalno-prawne realizowane będą w pierwszej kolejności na zasadzie do wyczerpania środków, a umowy w sprawie zorganizowania staży będą podpisywane na okres do 6 miesięcy bez możliwości ich przedłużenia.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl